Yerli Üretim Etiketi Kırmızı

YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

(Son Güncelleme Tarihi:04.10.2018)

1- Fiyat etiketlerinde bulunması zorunlu hususlar nelerdir?

 

Fiyat etiketlerinde bulunması zorunlu hususlar, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.

(2) Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur:

  1. a) Malın üretim yeri,
  2. b) Malın ayırıcı özelliği,
  3. c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,

ç) Malın birim fiyatı.

  1. d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,
  2. e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.

2- Fiyat etiketlerinde “Yerli Üretim” logosu bulunması zorunluluğu getiren düzenleme hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Söz konusu düzenlemeyi içeren değişiklik 18/9/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılmış olup 3/10/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3- Fiyat etiketlerinde, fiyatın son güncellendiği tarihin eski fiyatla birlikte belirtilmesi zorunlu mudur?

Fiyat güncellemelerinde, yalnızca malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarihin etikette belirtilmesi zorunlu olup eski fiyatın etikette yer alması gerekmemektedir.

4- Üretim yeri bilgisinden ne anlaşılmalıdır?

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanılmasına İlişkin Tebliğin “Malın üretim yerinin belirlenmesi” başlıklı 6 maddesi uyarınca;

a)24/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Türk Sanayi Siciline kayıtlı bir sanayi işletmesi tarafından, bir maddenin özellik, şekil veya bileşimini makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile değiştirilmesi veya bu maddelerin işlenmesi suretiyle devamlı ve seri halinde Türkiye’de imalatı veya üretimi yapılan mallar ve çıkarılıp işlenen madenler,

  1. b) Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri,
  2. c) 4/11/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18 inci maddesi uyarınca, bir ülkede çıkartılan madenler, toplanan bitkisel ürünler; o ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, avlanan balıklar ve diğer av ürünleri, o ülkenin bandırasını taşıyan gemilerce açık denizlerde avlanan deniz ürünleri ve bu ürünlerden elde edilen eşyalar, münhasır işletme hakkıyla diğer ülkelerin karasularından çıkarılan ürünler ile sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar,

yerli üretim sayılmaktadır.

5- “Yerli Üretim” logosu hangi renklerde ve ölçülerde basılabilir?

“Yerli Üretim” logosu, “Yerli Üretim Logosu Kurumsal Kimlik Kılavuzunda” belirtilen renk tonu ve ölçülere uygun olmak kaydıyla kırmızı-beyaz veya siyah-beyaz olarak basılabilir.

https://tuketici.gtb.gov.tr/belgelendirme-islemleri/yerli-uretim-logosu

6- Üretim yeri Türkiye olan mallarda, fiyat etiketleri üzerinde üretim yeri bilgisine yer verildiği halde “Yerli Üretim” logosu kullanımı zorunlu mudur?

Fiyat etiketleri üzerinde bulunması gereken bilgiler, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmünde etiket üzerinde bulunması zorunlu bilgiler tek tek sayma yolu ile belirtilmiş olduğundan üretim yeri Türkiye olan mallarda, üretim yeri bilgisi etikette belirtilmiş olsa dahi yerli üretim logosunun kullanımı zorunludur.

7- Hangi ürünlerde “Yerli Üretim” logosu kullanımı zorunludur?

Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde yerli üretim logosunun kullanımı zorunlu olup ithal edilen ürünlerde bu logo kullanılmayacaktır. Bununla

beraber, ithal edilen malların etiketlerinde malın üretildiği ülke isminin Türkçe olarak belirtilmesi zorunludur.

8-Yabancı sermayeli firmalar tarafından Türkiye’de üretilen mallar da yerli üretim sayılacak mıdır?

Kim tarafından üretildiğine bakılmaksızın, Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.

9-İhraç edilen yerli ürünlere logo koyma zorunluluğu var mıdır?

Yerli üretim logosu koyma zorunluluğu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde perakende olarak satışa sunulan mallar için geçerli olup ihraç edilen mallar ya da perakende olarak satışa sunulmayan mallar için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

10-Yurtdışından ithal edilip Türkiye’de paketlenerek satışa sunulan ürünlere logo koyulacak mıdır?

Yurt dışından ithal edilen ve Türkiye’de sadece ambalajlanarak piyasaya arz edilen ürünler yerli üretim olarak kabul edilmeyeceklerdir. Örneğin Rusya’dan ithal edilen pirincin Türkiye’de sadece ambalajlanarak satışa sunulması yerli üretim sayılmayacaktır.

11- Üreticilerin sorumluluğu nedir?

Fiyat Etiketi Yönetmeliği temelde perakende satışta kullanılan fiyat etiketlerini düzenlemeye yönelik olduğundan, etiket bulundurma zorunluluğunun hukuki sorumlusu fiyat etiketini koymaktan sorumlu olan satıcılardır. Üreticinin de tüketiciye doğrudan satış yaptığı durumlar hariç olmak üzere sorumluluğu, kendi üretim alanıyla ilgili yasal mevzuattan kaynaklanan ve verilmesi zorunlu etiket bilgilerini doğru ve eksiksiz şekilde belirtmektir.

12-Yerli üretim logosunu üreticiler ve imalatçılar da kullanabilir mi?

Etiketlerde yerli üretim logosu kullanımı temelde satıcı ve sağlayıcıların sorumluluğu olmakla beraber, yerli üretim yapan üreticilerin ve imalatçıların da, ürettikleri malın tüketicilere yönelik bir mal olması şartı aranmaksızın, bu logoyu isteğe bağlı olarak ürün etiketleri ve ambalajları üzerinde ya da ürünlerin reklam ve ilanlarında kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. Bununla beraber reklam ve ilanlarda yerli üretim logosu kullanılırken, Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin “Doğruluk ve dürüstlük” başlıklı 7 inci maddesinde yer alan kurallara uygun hareket edilmesi gerekmekte olup bu kurallara aykırı olarak yerli üretim logosu kullanmanın idari yaptırıma tabi olduğu dikkate alınmalıdır.

13-“Yerli Üretim” logosunun haksız kullanımının yaptırımı nedir?

“Yerli üretim” logosunun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı bir şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında hem fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için 274 TL idari para cezası uygulanabilecek, hem de Reklam Kurulu tarafından Kanunun 77 nci maddesinin on ikinci fıkrasına aykırılıktan reklamın yayınlandığı mecraya göre 6.900 TL ile 276.345 TL aralığında idari para cezası uygulanabilecektir.

14- Yerli Üretim düzenlemesi ile “Yerli Malı” mı kastedilmektedir?

YERLİ ÜRETİM” kavramı ile “YERLİ MALI” kavramları farklı olup birbirlerinin yerine kullanılmamaktadır. Zira sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de fiyat etiketlerinde yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.